Kinderopvang Boartershiem
Kinderopvang, voorschoolse en naschoolse opvang

Tweetalige kinderopvang

 


De Nederlandse en de Friese taal worden als voertaal gebruikt. Wat houdt dit precies in? Op Boartershiem hebben wij vaste gezichten. Aan elk vast gezicht is een taal verbonden. Zo hebben wij Nederlands- en Friessprekende groepsleidsters. De Friessprekende leidsters spreken de hele dag Fries tegen de kinderen en de Nederlandssprekende leidsters spreken Nederlands tegen de kinderen. Op deze manier hanteren wij een helder taalmodel en leren de kinderen de talen gemakkelijker te scheiden. Het doel hiervan is om kinderen actief in contact te laten komen met tweetaligheid. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat tweetaligheid goed is voor de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen. En omdat Nederlands op veel gebieden de dominante taal is (televisie, school etc.) is het voor een goede tweetalige ontwikkeling vaak nodig dat het Fries op het kinderdagverblijf extra aandacht krijgt.


Wij werken tevens met vaste overgangsmomenten. Tijdens het overgangsmoment naar buiten zingen wij bijvoorbeeld in het Fries.


Yn ’e sânbak, drok yn it spier.

Skeppe en drave, fleane en drave.

Yn ’e sânbak, drok yn it spier.

Sân yn ’e earen en sân yn it hier.

De Friestalige Tomke wordt standaard tijdens het middagprogramma ingezet tijdens het gezamenlijke drinkmoment aan tafel. Tomke (en de leidster) lezen een Friestalig verhaaltje voor en zingen gezamenlijk met de kinderen een Friestalig liedje. Wij maken ook in het Fries gebruik van ondersteunende gebaren.


Twatalige berne-opfang

De Nederlânske en de Fryske taal wurde as fiertaal brûkt. Wat hâldt dat krekt yn? Op Boarnsterhim hawwe wy fêste gesichten. Oan elk fêst gesicht is in taal ferbûn. Sa hawwe wy Nederlânsk- en Fryskpratende groepsliedsters. De Fryskpratende liedsters prate de hiele dei Frysk tsjin de bern en de Nederlânskpratende liedsters prate Nederlânsk tsjin de bern. Sa hantearje wy in helder taalmodel en leare de bern de talen makliker te skieden. It doel dêrfan is om bern aktyf yn kontakt komme te litten mei twataligens. Ut ûndersyk oer de hiele wrâld docht bliken dat twataligens goed is foar de kognitive ûntwikkeling en de taalûntwikkeling fan bern. En om’t Nederlânsk op in soad plakken de dominante taal is (telefyzje, skoalle, ensafuorthinne) is it foar in goede twatalige ûntwikkeling faak nedich dat it Frysk op it bernedeiferbliuw ekstra omtinken kriget.


Wy wurkje ek mei fêste oergongsmominten. Under it oergongsmomint nei bûten sjonge wy bygelyks yn it Frysk.


Yn ’e sânbak, drok yn it spier.

Skeppe en drave, fleane en drave.

Yn ’e sânbak, drok yn it spier.

Sân yn ’e earen en sân yn it hier.

De Frysktalige Tomke wurdt standert ûnder it middeisprogramma ynset by it mienskiplike drinkmomint oan tafel. Tomke (en de liedster) lêze in Frysktalich ferhaaltsje foar en sjonge mei de bern in Frysktalich ferske. Wy meitsje ek yn it Frysk gebrûk fan stypjende gebearten.


Deze meerwaarde is effectief gebleken en wordt ondersteund door onder andere SFBO http://www.sfbo.nl/taalgroeimeter/?p=meertaligeopvoeding&taal=nl

 
Opbellen
E-mail
Info